chordal tissue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chordal tissue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chordal tissue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chordal tissue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chordal tissue

    * kỹ thuật

    y học:

    mô nguyên sông