chordal sheath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chordal sheath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chordal sheath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chordal sheath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chordal sheath

    * kỹ thuật

    y học:

    bao nguyên sống