chord of arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chord of arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chord of arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chord of arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chord of arch

    * kỹ thuật

    nhịp vòm