chord of contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chord of contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chord of contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chord of contact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chord of contact

    * kỹ thuật

    dây tiếp xúc