chord length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chord length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chord length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chord length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chord length

    * kỹ thuật

    độ dài dây cung