rank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rank.

Từ điển Anh Việt

 • rank

  /ræɳk/

  * danh từ

  hàng, dãy

  hàng ngũ, đội ngũ

  to fall into rank: đứng thành hàng ngũ

  to close the ranks: dồn hàng lại, siết chặt hàng ngũ

  to break rank: giải tán hàng ngũ

  the ranks; the rank and file: (quân sự) các chiến sĩ, lính thường (đối lại với sĩ quan); những đảng viên thường (của một đảng); dân thường

  to rise from the ranks: (quân sự) từ lính thường trở thành sĩ quan; từ dân thường bước lên địa vị cao sang

  hạng, loại

  a poet of the highest rank: một nhà thơ vào loại lớn nhất

  to take rank with: cùng loại với

  địa vị xã hội; địa vị cao sang; tầng lớp

  people of all ranks and classes: những người thuộc mọi tầng lớp và giai cấp

  a man of high rank: người có địa vị cao sang trong xã hội

  person of rank: quý tộc

  rank and fashion: tầng lớp trên, tầng lớp quý tộc

  cấp, bậc

  to be promoted to the rank of captain: được thăng cấp đại uý

  * ngoại động từ

  sắp xếp (bộ đội) thành hàng ngũ

  xếp (ai) vào loại, xếp (ai) vào hàng

  to rank someone among the great writers: xếp ai vào hàng các nhà văn lớn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở cấp cao hơn (ai)

  * nội động từ

  được xếp vào loại, đứng vào hàng, có địa vị

  to rank among the best: được xếp vào loại khá nhất

  to rank above someone: có địa vị trên ai

  to rank first in production of coal: đứng hàng đầu về sản xuất than

  (quân sự) (+ ogg, past) diễu hành

  * tính từ

  rậm rạp, sum sê

  rank vegetation: cây cối rậm rạp

  nhiều cỏ dại, có thể sinh nhiều cỏ dại

  land too rank to grow corn: đất nhiều cỏ dại quá không trồng lúa được

  ôi khét

  rank butter: bơ ôi khét

  thô bỉ, tục tĩu; ghê tởm

  hết sức, vô cùng, quá chừng, trắng trợn, rõ rành rành, không lầm vào đâu được

  a rank lie: lời nói dối trắng trợn

  a rank duffer: người ngốc vô cùng

  a rank poison: thuốc rất độc

 • rank

  hạng

  r. of a maxtrix hạng của ma trận

  infinite r. hạng vô hạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rank

  * kinh tế

  cấp bậc

  dãy

  mọc lốp

  mọc râm

  nhóm

  rậm rạp

  xếp hạng

  * kỹ thuật

  bậc

  hàng

  hạng

  phân cấp

  sắp xếp

  xếp hàng

  xếp hạng

  toán & tin:

  cấp bậc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rank

  a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another

  the entrance was guarded by ranks of policemen

  relative status

  his salary was determined by his rank and seniority

  take or have a position relative to others

  This painting ranks among the best in the Western World

  take precedence or surpass others in rank

  Synonyms: outrank

  very fertile; producing profuse growth

  rank earth

  very offensive in smell or taste

  a rank cigar

  growing profusely

  rank jungle vegetation

  Similar:

  rank and file: the ordinary members of an organization (such as the enlisted soldiers of an army)

  the strike was supported by the union rank and file

  he rose from the ranks to become a colonel

  social station: position in a social hierarchy

  the British are more aware of social status than Americans are

  Synonyms: social status, social rank

  membership: the body of members of an organization or group

  they polled their membership

  they found dissension in their own ranks

  he joined the ranks of the unemployed

  rate: assign a rank or rating to

  how would you rank these students?

  The restaurant is rated highly in the food guide

  Synonyms: range, order, grade, place

  crying: conspicuously and outrageously bad or reprehensible

  a crying shame

  an egregious lie

  flagrant violation of human rights

  a glaring error

  gross ineptitude

  gross injustice

  rank treachery

  Synonyms: egregious, flagrant, glaring, gross

  absolute: complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers

  absolute freedom

  an absolute dimwit

  a downright lie

  out-and-out mayhem

  an out-and-out lie

  a rank outsider

  many right-down vices

  got the job through sheer persistence

  sheer stupidity

  Synonyms: downright, out-and-out, right-down, sheer