rankness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rankness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rankness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rankness.

Từ điển Anh Việt

 • rankness

  /'ræɳknis/

  * danh từ

  sự rậm rạp, sự sum sê

  sự trở mùi

  sự thô bỉ, sự tục tĩu; sự ghê tởm

Từ điển Anh Anh - Wordnet