malodorousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malodorousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malodorousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malodorousness.

Từ điển Anh Việt

  • malodorousness

    /mæ'loudərəsnis/

    * danh từ

    mùi hôi

    sự nặng mùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet