rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rate.

Từ điển Anh Việt

 • rate

  /reit/

  * danh từ

  tỷ lệ

  tốc độ

  at the rate of ten kilometres an hour: tốc độ mười kilômét một giờ

  rate of fire: (quân sự) tốc độ bắn

  rate of climb: (hàng không) tốc độ bay lên

  rate of chemical reaction: tốc độ phản ứng hoá học

  rate of radioactive decay: tốc độ phân ra phóng xạ

  giá, suất, mức (lương...)

  rate of exchange: giá hối đoái, tỉ giá hối đoái

  special rates: giá đặc biệt

  to live at a high rate: sống mức cao

  rate of living: mức sống

  thuế địa phương

  hạng, loại

  first rate: loại một, hạng nhất

  sự đánh giá, sự ước lượng

  to value something at a low rate: đánh giá thấp cái gì

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự sắp hạng (học sinh)

  (kỹ thuật) sự tiêu thụ (nước)

  at an easy rate

  rẻ, với giá phải chăng

  dễ dàng, không khó khăn gì

  to win success at on easy rate: thắng lợi dễ dàng

  at any rate

  dù sao đi nữa, trong bất cứ trường hợp nào

  at this (that) rate

  nếu thế, nếu như vậy; trong trường hợp như vậy

  * ngoại động từ

  đánh gia, ước lượng, ước tính; định giá

  to rate somebody too high: đánh giá ai quá cao

  the copper coinage is rated much above its real value: tiền đồng được định giá cao hơn giá trị của nó nhiều

  coi, xem như

  he was rated the best poet of his time: ông ta được coi la nhà thơ lớn nhất đương thời

  đánh thuế; định giá để đánh thuế

  what is this imported bicycle rated at?: cái xe đạp nhập khẩu này đánh thuế bao nhiêu?

  xếp loại (tàu xe...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sắp hạng (học sinh)

  * nội động từ

  được coi như, được xem như, được xếp loại

  to rate up

  bắt phải trả một số tiền bảo hiểm cao hơn

  * động từ

  mắng mỏ, xỉ vả, mắng nhiếc tàn tệ

  * ngoại động từ & nội động từ

  (như) ret

 • rate

  suất, tốc độ (tương đối), tỷ số; hệ số; phần; bảng giá

  r. of chane xuất thay đổi tốc độ biến thiên

  r. of decay xuất thoái, tốc độ tắt dần

  r. of exchage suất hối đoái

  r. of growth (thống kê) tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng

  r. of increase tốc độ tăng

  r. of interest suất lợi nhuận

  r. of profit suất lợi tức

  r. of strain (cơ học) suất xoắn

  death r. (thống kê) hẹ số chết, hệ số tử vong

  discount r. hệ số chiết khấu; hệ số hạ giá

  entropy r. hệ entrôpi

  information display r. (máy tính) tốc độ hiện tin

  investment r. (toán kinh tế) tỷ suất đầu tư

  memory r. (máy tính) tốc độ nhớ

  refusal r. (thống kê) tỷ suất không trả lời

  specific birth r. (thống kê) tỷ số sinh đẻ riêng 

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rate

  * kinh tế

  chủng loại

  coi như

  cường độ

  đánh giá

  định đẳng cấp cho

  định giá

  định giá để tính thuế

  định thuế suất

  đơn giá (hàng hóa hay dịch vụ) thuế địa phương

  giá

  giá cước

  giá đơn vị

  hạng

  hạng, loại, bậc, đẳng cấp

  lập giá

  loại bậc

  mức

  mức độ

  mức giá

  nhịp

  phí suất

  quy định tính mức thuế địa phương cho

  suất

  suất phí bảo hiểm

  suất, mức

  thuế địa phương

  tính giá

  tính mức thuế

  tính thuế

  tốc độ

  tốc suất

  tỷ lệ

  tỷ suất

  xem như

  xếp hạng

  xếp loại

  * kỹ thuật

  chế độ

  chỉ tiêu

  đánh giá

  định giá

  định mức

  đơn giá

  giá

  giá thành

  hạng

  hệ số

  loại

  lượng tiêu thụ

  năng suất

  mức

  mức độ

  sự tiêu thụ (nước)

  suất

  tần suất

  tiến độ

  tiêu chuẩn

  ước lượng

  vận tốc

  xác định kích thước

  cơ khí & công trình:

  giá cước

  ước lượng...

  điện lạnh:

  giá đơn vị

  hóa học & vật liệu:

  suất, hạng

  đo lường & điều khiển:

  tỷ lệ (tương đối)

  y học:

  tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất, tốc độ

  xây dựng:

  tỷ suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rate

  a magnitude or frequency relative to a time unit

  they traveled at a rate of 55 miles per hour

  the rate of change was faster than expected

  amount of a charge or payment relative to some basis

  a 10-minute phone call at that rate would cost $5

  Synonyms: charge per unit

  a quantity or amount or measure considered as a proportion of another quantity or amount or measure

  the literacy rate

  the retention rate

  the dropout rate

  assign a rank or rating to

  how would you rank these students?

  The restaurant is rated highly in the food guide

  Synonyms: rank, range, order, grade, place

  be worthy of or have a certain rating

  This bond rates highly

  estimate the value of

  How would you rate his chances to become President?

  Gold was rated highly among the Romans

  Synonyms: value

  Similar:

  pace: the relative speed of progress or change

  he lived at a fast pace

  he works at a great rate

  the pace of events accelerated