rateable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rateable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rateable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rateable.

Từ điển Anh Việt

 • rateable

  /'reitəbl/ (rateable) /'reitəbl/

  * tính từ

  có thể đánh giá được

  có thể bị đánh thuế địa phương

  ratable property: tài sản có thể bị đánh thuế địa phương

  (từ cổ,nghĩa cổ) tính theo tỉ lệ

  a ratable share: phần đóng góp tính theo tỉ lệ; chia phần lãi tính theo tỉ lệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rateable

  * kinh tế

  có thể bị đánh thuế

  có thể bị đánh thuế (địa phương)

  phải chịu thuế địa phương

  theo tỉ lệ

  theo tỷ lệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rateable

  Similar:

  ratable: liable to payment of locally assessed property taxes

  the ratable value of property