value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của value.

Từ điển Anh Việt

 • value

  /'vælju:/

  * danh từ

  giá trị

  of a great value: có giá trị lớn, quý

  of no value: không có giá trị

  to be of value: có giá trị

  to set a value on: đánh giá

  to set a low value on something: coi rẻ vật gì

  to set too much value on: đánh giá quá cao về

  (thương nghiệp); (tài chính) giá cả, giá

  to lose value: mất giá, giảm giá

  fall in value: sự sụt giá

  commercial value: giá thị trường

  market value: thời giá, giá thị trường

  exchange value: giá trị trao đổi

  to get good value for one's money: mua được cái xứng với đồng tiền mình bỏ ra

  (vật lý) năng suất

  calorific value: năng suất toả nhiệt

  (văn học) nghĩa, ý nghĩa

  the poetic value of a word: ý nghĩa về mặt thơ của một từ

  (sinh vật học) bậc phân loại

  (số nhiều) tiêu chuẩn

  moral values: tiêu chuẩn đạo đức

  * ngoại động từ

  (thương nghiệp) định giá

  to value goods: định giá hàng hoá

  đánh giá

  trọng, chuộng, quý, coi trọng

  to value one's reputation: coi trọng danh giá của mình

  hãnh diện, vênh vang

  to value oneself on one's knowledge: hãnh diện về kiến thức của mình

 • value

  giá trị

  v. of a game (lý thuyết trò chơi) Giá trị của trò chơi

  v. of an insurance policy giá trị của chế độ bảo hiểm

  v. of series giá trị của chuỗi

  v. of variables giá trị của biến số

  alsolute v. giá trị tuyệt đối

  accumutated v. of an annuity giá trị của tích luỹ một năn

  algebraic v. giá trị đại số

  approximate v. giá trị xấp xỉ, giá trị gần đúng

  asymptotic(al) v. giá trị tiệm cận

  average v. giá trị trung bình

  boundary v. giá trị biên

  Cauchy principal v. giá trị của chính Cauxi

  characteristic v. giá trị đặc trưng

  critical v. giá trị tới hạn

  defective v. (giải tích) giá trị khuyết

  end v. giá trị cuối

  exchange v. giá trị trao đổi

  expected v. (thống kê) kỳ vọng, giá trị kỳ vọng

  face v. giá trị bề mặt

  improved v. giá trị đã hiệu chỉnh

  inaccessible v. giá trị không đạt được

  isolated v. giá trị cô lập

  market v. giá trị thường

  maximal v. giá trị cực đại

  mean v. giá trị trung bình

  minimum v. giá trị cực tiểu

  modal v. (thống kê) giá trị có tần suất cao nhất, giá trị mốt

  numerical v. giá trị bằng số

  observed v. giá trị quan sát

  par v. giá trị pháp đỉnh

  permissible v. giá trị cho phép

  predicted v. giá trị tiên đoán

  present v. giá trị hiện có

  principal v. giá trị chính

  provable v. giá trị có thể

  proper v. giá trị riêng

  reduced v. giá trị thu gọn

  stationary v. giá trị dừng

  surplus v. (toán kinh tế) giá trị thặng dư

  true v. giá trị đúng

  truth v. (logic học) giá trị chân lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • value

  * kinh tế

  đại lượng

  đánh giá

  định giá

  giá trị

  ngày thanh toán

  sự đánh giá

  trị giá

  * kỹ thuật

  công dụng

  đặc trưng

  đại lượng

  đánh giá

  giá cả

  giá thành

  giá trị

  hệ số

  khả năng

  lượng

  toán & tin:

  giá trị, trị số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • value

  a numerical quantity measured or assigned or computed

  the value assigned was 16 milliseconds

  the quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable

  the Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world

  the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else

  he tried to estimate the value of the produce at normal prices

  Synonyms: economic value

  relative darkness or lightness of a color

  I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium...and light"-Joe Hing Lowe

  (music) the relative duration of a musical note

  Synonyms: time value, note value

  an ideal accepted by some individual or group

  he has old-fashioned values

  fix or determine the value of; assign a value to

  value the jewelry and art work in the estate

  Similar:

  prize: hold dear

  I prize these old photographs

  Synonyms: treasure, appreciate

  respect: regard highly; think much of

  I respect his judgement

  We prize his creativity

  Synonyms: esteem, prize, prise

  Antonyms: disrespect, disesteem

  measure: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of

  I will have the family jewels appraised by a professional

  access all the factors when taking a risk

  Synonyms: evaluate, valuate, assess, appraise

  rate: estimate the value of

  How would you rate his chances to become President?

  Gold was rated highly among the Romans