assess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assess.

Từ điển Anh Việt

 • assess

  /ə'ses/

  * ngoại động từ

  định giá (tài sản, hoa lợi...) để đánh thuế; đánh giá; ước định

  định mức (tiền thuế, tiền phạt)

  đánh thuế, phạt

  to be assessed at (in) ten dollars: bị đánh thuế mười đô la

 • assess

  đánh giá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assess

  * kinh tế

  đánh giá

  định giá

  định mức

  tính giá (về tài sản, thuế, thiệt hại ...)

  * kỹ thuật

  đánh giá

  ước định

Từ điển Anh Anh - Wordnet