can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của can.

Từ điển Anh Việt

 • can

  /kæn/

  * danh từ

  bình, bi đông, ca (đựng nước)

  vỏ đồ hộp, hộp đồ hộp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế đẩu, ghế ngồi ở nhà tiêu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù, nhà giam

  to be in the can

  đã làm xong và sẵn sàng để đem ra dùng

  to carry the can

  (từ lóng) chịu trách nhiệm, gánh trách nhiệm

  * ngoại động từ

  đóng hộp (thịt, cá, quả...)

  ghi vào băng ghi âm, thu vào đĩa (bản nhạc)

  (từ lóng) đuổi ra khỏi trường (học sinh); đuổi ra, thải ra

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấm dứt, chặn lại, ngăn lại

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ tù, bắt giam

  * động từ could

  có thể, có khả năng

  it can not be true: điều đó không thể có thật được

  có thể, được phép

  you can go now: bây giờ anh có thể đi được

  biết

  can speak English: biết nói tiếng Anh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • can

  * kinh tế

  bình (đựng sữa ...)

  hộp

  hộp (đồ hộp)

  * kỹ thuật

  biđông

  bình

  bình dầu

  bình nhỏ

  hộp

  hộp sắt tây

  lọ

  lon

  ve dầu

  điện lạnh:

  hộp (kín)

  cơ khí & công trình:

  thùng (sắt tây)

Từ điển Anh Anh - Wordnet