posterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

posterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm posterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của posterior.

Từ điển Anh Việt

 • posterior

  /pɔs'tiəriə/

  * tính từ

  sau (về thời gian và thứ tự), ở sau, đến sau

  events posterior to the years 1945: các sự kiện xảy ra sau năm 1945

  * danh từ

  mông đít

 • posterior

  sau, hậu nghiệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • posterior

  * kỹ thuật

  hậu nghiệm

  sau

  toán & tin:

  sau, hậu nghiệm

  y học:

  sau, hay ở gần mặt sau cơ thể hay một cơ quan

Từ điển Anh Anh - Wordnet