hindquarters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hindquarters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hindquarters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hindquarters.

Từ điển Anh Việt

  • hindquarters

    * danh từ

    thân sau của động vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet