posteriority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

posteriority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm posteriority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của posteriority.

Từ điển Anh Việt

  • posteriority

    /pɔs,tiəri'ɔriti/

    * danh từ

    tính chất ở sau, tính chất đến sau

Từ điển Anh Anh - Wordnet