priority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priority.

Từ điển Anh Việt

 • priority

  /priority/

  * danh từ

  quyền được trước, sự ưu tiên; điều được xét trước hết

  priority is given to developing heavy industry: ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

  a first (top) priority: điều được xét trước mọi điều khác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • priority

  * kinh tế

  địa vị ưu tiên

  quyền ưu tiên

  * kỹ thuật

  quyền ưu tiên

  ưu điểm

  ưu tiên

  toán & tin:

  độ ưu tiên

  sự ưu tiên

  giao thông & vận tải:

  quyền đi trước

  xây dựng:

  trọng điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet