canner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canner.

Từ điển Anh Việt

  • canner

    xem can

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canner

    * kinh tế

    chủ nhà máy đồ hộp

    người đóng hộp