cancel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cancel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cancel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cancel.

Từ điển Anh Việt

 • cancel

  /'kænsəl/

  * danh từ

  sự xoá bỏ, sự huỷ bỏ, sự bãi bỏ

  lệnh ngược lại, phản lệnh

  (ngành in) tờ in hỏng bỏ đi

  (số nhiều) kim bấm vé (xe lửa...) ((cũng) a pair of cancels)

  * ngoại động từ

  bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ, bãi bỏ (lệnh, khế ước, hợp đồng...)

  to cancel an order for the goods: bỏ đơn đặt hàng

  to cancel a reservation: bỏ chỗ ngồi (ở máy bay...) đã dành trước; bỏ phòng (ở khách sạn...) đã dành trước

  đóng dấu xoá bỏ

  to cancel a stamp: đóng dấu (xoá bỏ) lên con tem

  thanh toán, trả hết (nợ)

  (toán học) khử

 • cancel

  giản ước (phân phối), gạch bỏ c. out triệt tiêu lãn nhau, giản ước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cancel

  postpone indefinitely or annul something that was scheduled

  Call off the engagement

  cancel the dinner party

  we had to scrub our vacation plans

  scratch that meeting--the chair is ill

  Synonyms: call off, scratch, scrub

  make up for

  His skills offset his opponent's superior strength

  Synonyms: offset, set off

  declare null and void; make ineffective

  Cancel the election results

  strike down a law

  Synonyms: strike down

  make invalid for use

  cancel cheques or tickets

  Synonyms: invalidate

  Similar:

  natural: a notation cancelling a previous sharp or flat

  delete: remove or make invisible

  Please delete my name from your list