canceler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canceler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canceler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canceler.

Từ điển Anh Việt

  • canceler

    xem cancel