scrub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrub.

Từ điển Anh Việt

 • scrub

  /skrʌb/

  * danh từ

  bụi cây, bụi rậm; nơi có bụi cây, nơi có bụi rậm

  bàn chải mòn, có ria ngắn

  người còi, con vật còi, cây còi; người tầm thường, vật vô giá trị

  (thể dục,thể thao) đấu thủ loại kém, đấu thủ không được vào chính thức; (số nhiều) đội gồm toàn đấu thủ loại kém; đội gồm toàn đấu thủ tạp nham

  * động từ

  lau, chùi, cọ

  lọc hơi đốt

  (từ lóng) bỏ đi, huỷ bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scrub

  dense vegetation consisting of stunted trees or bushes

  Synonyms: chaparral, bush

  the act of cleaning a surface by rubbing it with a brush and soap and water

  Synonyms: scrubbing, scouring

  clean with hard rubbing

  She scrubbed his back

  Synonyms: scour

  wash thoroughly

  surgeons must scrub prior to an operation

  Synonyms: scrub up

  (of domestic animals) not selectively bred

  Similar:

  cancel: postpone indefinitely or annul something that was scheduled

  Call off the engagement

  cancel the dinner party

  we had to scrub our vacation plans

  scratch that meeting--the chair is ill

  Synonyms: call off, scratch