scrub oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrub oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrub oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrub oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scrub oak

    any of various chiefly American small shrubby oaks often a dominant form on thin dry soils sometimes forming dense thickets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).