scrubs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrubs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrubs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrubs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scrubs

  Similar:

  gown: protective garment worn by surgeons during operations

  Synonyms: surgical gown

  scrub: dense vegetation consisting of stunted trees or bushes

  Synonyms: chaparral, bush

  scrub: the act of cleaning a surface by rubbing it with a brush and soap and water

  Synonyms: scrubbing, scouring

  scrub: clean with hard rubbing

  She scrubbed his back

  Synonyms: scour

  scrub: wash thoroughly

  surgeons must scrub prior to an operation

  Synonyms: scrub up

  cancel: postpone indefinitely or annul something that was scheduled

  Call off the engagement

  cancel the dinner party

  we had to scrub our vacation plans

  scratch that meeting--the chair is ill

  Synonyms: call off, scratch, scrub

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).