offset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offset.

Từ điển Anh Việt

 • offset

  /'ɔ:fset/

  * danh từ

  chồi cây, mầm cây

  núi ngang, hoành sơn

  sự đền bù, sự bù đắp

  (ngành in) sự in ôpxet; bản in ôpxet; sự đánh giây mực (từ tờ mới in sang tờ giấy sạch)

  (kiến trúc) rìa xiên (ở tường)

  khoảng cách thẳng góc với đường chính (khi quan trắc) ((cũng) offset line)

  (kỹ thuật) khuỷu ống (để có thể lắp qua được chỗ vướng)

  * ngoại động từ

  bù lại, đền bù, bù đắp

  (ngành in) in ôpxet

 • offset

  phân nhánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • offset

  * kinh tế

  bù lại

  bù trừ

  cân đối bù trừ

  đền bù

  in ốp sét

  kỹ thuật in ốp-sét

  sự cân đối

  * kỹ thuật

  bậc dốc

  bản in opset

  bị dịch chuyển

  bị lệch

  chỗ gồ

  dịch vị

  độ chênh thời gian

  độ dịch

  độ lệch

  độ lệch tâm

  đối trọng

  được đặt so le

  đường chữ chi

  đường ngoằn ngoèo

  gờ tường

  gờ tường (xây trồi)

  khoảng cách

  khuỷu ống

  lệch

  núi đâm ngang

  ống chữ H

  phần lồi

  phân nhánh

  sự chuyển vị

  sự dịch động

  sự giảm tốc

  sự trượt

  sự xê dịch

  xê dịch

  xây dựng:

  bậc thang đào

  bản in ốpsét

  chuyển vị ngang

  khuỷu khép

  sai số điều chỉnh

  sự sai tâm

  ô tô:

  bán kính lái

  điện:

  độ trôi dạt

  đo lường & điều khiển:

  giá trị bù vào offset

  cơ khí & công trình:

  hoành sơn

  toán & tin:

  khoảng chừa trống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • offset

  a plate makes an inked impression on a rubber-blanketed cylinder, which in turn transfers it to the paper

  Synonyms: offset printing

  compensate for or counterbalance

  offset deposits and withdrawals

  Synonyms: countervail

  cause (printed matter) to transfer or smear onto another surface

  create an offset in

  offset a wall

  produce by offset printing

  offset the conference proceedings

  Similar:

  beginning: the time at which something is supposed to begin

  they got an early start

  she knew from the get-go that he was the man for her

  Synonyms: commencement, first, outset, get-go, start, kickoff, starting time, showtime

  Antonyms: end

  counterbalance: a compensating equivalent

  stolon: a horizontal branch from the base of plant that produces new plants from buds at its tips

  Synonyms: runner

  outgrowth: a natural consequence of development

  Synonyms: branch, offshoot

  set-back: structure where a wall or building narrows abruptly

  Synonyms: setoff

  cancel: make up for

  His skills offset his opponent's superior strength

  Synonyms: set off