cancan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cancan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cancan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cancan.

Từ điển Anh Việt

  • cancan

    /'kænkæn/

    * danh từ

    điệu nhảy căng-căng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cancan

    a high-kicking dance of French origin performed by a female chorus line