fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire.

Từ điển Anh Việt

 • fire

  /'faie/

  * danh từ

  lửa, ánh lửa

  fire burns: lửa cháy

  to strike fire: đánh lửa

  there is no smoke without fire: không có lửa sao có khói

  sự cháy, hoả hoạn, sự cháy nhà

  on fire: đang cháy

  to set fire to something; to set something on fire: đốt cháy cái gì

  to catch (take) fire: bắt lửa, cháy

  fire!: cháy nhà!

  ánh sáng

  St Elmo's fire: hòn sáng (thường thấy ở tàu khi bão)

  sự bắn hoả lực

  to open fire: bắt đầu bắn, nổ súng

  running fire: loạt súng nổ liên hồi; (nghĩa bóng) sự phê bình tới tấp; sự phản đối ầm ầm

  under enemy fire: dưới lằn đạn của địch, dưới hoả lực của địch

  between two fire: bị bắn từ hai phía lại

  line of fire: đường đạn (sắp bắn)

  lò sưởi

  an electrice fire: lò sưởi điện

  sự tra tấn bằng lửa

  sự sốt, cơn sốt

  ngọn lửa ((nghĩa bóng)), sự hăng hái, nhiệt tình, sự sốt sắng, sự vui vẻ hoạt bát

  the fire of patriotism: ngọn lửa yêu nước

  sự xúc động mạnh mẽ; nguồn cảm hứng; óc tưởng tượng linh hoạt

  to be put to fire and sword

  ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng

  burnt child dreads the fire

  chim phải tên sợ làn cây cong

  the fat is in the fire

  (xem) flat

  to go through fire and water

  đương đầu với nguy hiểm

  to hang fire

  (xem) hang

  to miss fire

  (như) to hang fire

  thất bại (trong việc gì)

  out of the frying-pan into the fire

  tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

  to play with fire

  chơi với lửa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to pour oil on fire

  to add fuel to the fire

  lửa cháy đổ thêm dầu

  to set the Thames on fire

  làm những việc kinh thiên động địa

  to set the world on fire

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành công rực rỡ; lừng danh

  * ngoại động từ

  đốt cháy, đốt (lò...)

  làm nổ, bắn (súng...)

  to fire a mine: giật mìn

  to fire a rocket: phóng rôcket

  làm đỏ

  nung

  to fire bricks: nung gạch

  sấy (chè, thuốc lá...)

  đốt, khử trùng (bằng chất hoá học)

  thải, đuổi, sa thải

  (nghĩa bóng) kích thích (trí tưởng tượng)

  (nghĩa bóng) khuyến khích, làm phấn khởi

  * nội động từ

  bắt lửa, cháy, bốc cháy

  nóng lên

  rực đỏ

  nổ (súng); nổ súng, bắn

  chạy (máy)

  the engine fires evenly: máy chạy đều

  to fire away

  bắt đầu tiến hành

  nổ (súng)

  to fire broadside

  bắn tất cả các súng một bên mạn tàu

  to fire off

  bắn

  (nghĩa bóng) phát ra, nổ ra

  to fire off a remark: bất chợt phát ra một câu nhận xét

  to fire off a postcard: gửi cấp tốc một bưu thiếp

  to fire up

  nổi giận đùng đùng

  to fire salute

  bắn súng chào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fire

  * kinh tế

  đốt

  lửa

  sấy

  sự đốt

  * kỹ thuật

  bắn

  bốc cháy

  đánh lửa

  đốt

  đốt cháy

  hỏa hoạn

  khởi động

  làm nổ

  lửa

  nạn cháy

  ngọn lửa

  nung

  sấy

  sấy khô

  sự bắn

  sự cháy

  sự đánh lửa

  toán & tin:

  cháy đốt mồi

  xây dựng:

  đám cháy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fire

  the event of something burning (often destructive)

  they lost everything in the fire

  the act of firing weapons or artillery at an enemy

  hold your fire until you can see the whites of their eyes

  they retreated in the face of withering enemy fire

  Synonyms: firing

  the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke

  fire was one of our ancestors' first discoveries

  Synonyms: flame, flaming

  a fireplace in which a relatively small fire is burning

  they sat by the fire and talked

  once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)

  fuel that is burning and is used as a means for cooking

  put the kettle on the fire

  barbecue over an open fire

  a severe trial

  he went through fire and damnation

  intense adverse criticism

  Clinton directed his fire at the Republican Party

  the government has come under attack

  don't give me any flak

  Synonyms: attack, flak, flack, blast

  cause to go off

  fire a gun

  fire a bullet

  Synonyms: discharge

  bake in a kiln so as to harden

  fire pottery

  go off or discharge

  The gun fired

  Synonyms: discharge, go off

  drive out or away by or as if by fire

  The soldiers were fired

  Surrender fires the cold skepticism

  Similar:

  ardor: feelings of great warmth and intensity

  he spoke with great ardor

  Synonyms: ardour, fervor, fervour, fervency, fervidness

  open fire: start firing a weapon

  displace: terminate the employment of; discharge from an office or position

  The boss fired his secretary today

  The company terminated 25% of its workers

  Synonyms: give notice, can, dismiss, give the axe, send away, sack, force out, give the sack, terminate

  Antonyms: hire

  arouse: call forth (emotions, feelings, and responses)

  arouse pity

  raise a smile

  evoke sympathy

  Synonyms: elicit, enkindle, kindle, evoke, raise, provoke

  burn: destroy by fire

  They burned the house and his diaries

  Synonyms: burn down

  fuel: provide with fuel

  Oil fires the furnace