fire-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire-dog.

Từ điển Anh Việt

  • fire-dog

    /'faiədɔg/

    * danh từ

    vĩ lò