fireman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fireman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fireman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fireman.

Từ điển Anh Việt

 • fireman

  /'faiəmən/

  * danh từ

  đội viên chữa cháy

  công nhân đốt lò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fireman

  play in which children pretend to put out a fire

  a member of a fire department who tries to extinguish fires

  Synonyms: firefighter, fire fighter, fire-eater

  Similar:

  stoker: a laborer who tends fires (as on a coal-fired train or steamship)

  reliever: a pitcher who does not start the game

  Synonyms: relief pitcher