ardour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardour.

Từ điển Anh Việt

 • ardour

  /'ɑ:də/

  * danh từ

  lửa nóng, sức nóng rực

  (nghĩa bóng) nhiệt tình, nhiệt tâm, nhuệ khí; sự hăng hái, sự sôi nổi

  to damp someone's ardour: làm nhụt nhuệ khí của ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ardour

  Similar:

  ardor: a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

  they were imbued with a revolutionary ardor

  he felt a kind of religious zeal

  Synonyms: elan, zeal

  ardor: intense feeling of love

  ardor: feelings of great warmth and intensity

  he spoke with great ardor

  Synonyms: fervor, fervour, fervency, fire, fervidness