ardor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardor.

Từ điển Anh Việt

 • ardor

  * danh từ

  lửa nóng, sức nóng rực

  nhiệt tình, nhiệt tâm, nhuệ khí; sự hăng hái, sự sôi nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ardor

  a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

  they were imbued with a revolutionary ardor

  he felt a kind of religious zeal

  Synonyms: ardour, elan, zeal

  intense feeling of love

  Synonyms: ardour

  feelings of great warmth and intensity

  he spoke with great ardor

  Synonyms: ardour, fervor, fervour, fervency, fire, fervidness