go off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go off.

Từ điển Anh Việt

 • go off

  đi ra, ra đi, đi mất, đi biến, chuồn, bỏ đi

  (sân khấu) vào (diễn viên)

  nổ (súng)

  the gun went off: súng nổ

  the pistol did not go off: súng lục bắn không nổ

  ung, thối, ươn, ôi

  milk has gone off: sữa đã chua ra

  ngủ say, lịm đi, ngất

  she went off into a faint: cô ta ngất lịm đi

  bán tống bán tháo, bán chạy (hàng hoá)

  được tiến hành, diễn ra

  the concert went off very well: buổi hoà nhạc đã diễn ra rất tốt đẹp

  phai, bay (màu); phai nhạt (tình cảm); xuống sức (vận động viên); trở nên tiều tuỵ, xuống nước (phụ nữ)

  chết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • go off

  * kỹ thuật

  bắt đầu cứng (matít)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • go off

  be discharged or activated

  the explosive devices went off

  stop running, functioning, or operating

  Our power went off during the hurricane

  Antonyms: go on

  happen in a particular manner

  how did your talk go over?

  Synonyms: come off, go over

  Similar:

  abscond: run away; usually includes taking something or somebody along

  The thief made off with our silver

  the accountant absconded with the cash from the safe

  Synonyms: bolt, absquatulate, decamp, run off, make off

  fire: go off or discharge

  The gun fired

  Synonyms: discharge

  implode: burst inward

  The bottle imploded

  Antonyms: explode