go-by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-by.

Từ điển Anh Việt

  • go-by

    /'goubai/

    * danh từ, to give someone the qong qua mặt ai, vượt qua ai

    không để ý đến lời ai

    tránh ai, trốn ai