goy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goy.

Từ điển Anh Việt

 • goy

  * danh từ (số nhiều goyim hoặc goys)

  tên Do Thái cho một người không phải là người Do Thái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goy

  Similar:

  gentile: a Christian as contrasted with a Jew

  Synonyms: non-Jew