bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bolt.

Từ điển Anh Việt

 • bolt

  /boult/

  * danh từ

  cái sàng, máy sàng; cái rây

  * ngoại động từ ((cũng) boult)

  sàng; rây

  điều tra; xem xét

  to bolt to the bran: điều tra kỹ lưỡng; xem xét tỉ mỉ

  * danh từ

  mũi tên

  cái then, cái chốt cửa

  bó (mây, song); súc (giấy, vải...)

  chớp; tiếng sét

  bu-lông

  sự chạy trốn

  sự chạy lao đi

  to bolt from the blue

  việc xảy ra bất thình lình; tiếng sét ngang tai

  bolt line (position)

  (quân sự) vị trí chốt

  to make a bolt for it

  (thông tục) chạy trốn

  to shoot one's bolt

  (nghĩa bóng) cố gắng hết sức

  * ngoại động từ

  đóng cửa bằng then, cài chốt

  ngốn, nuốt chửng, ăn vội

  chạy trốn

  chạy lao đi; lồng lên (ngựa)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) ly khai (đảng); không ủng hộ đường lối của đảng

  to bolt someone in

  đóng chốt cửa nhốt ai

  to bolt someone out

  đóng chốt cửa không cho ai vào

  * phó từ

  (+ upright) rất thẳng, thẳng như mũi rên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bolt

  * kinh tế

  bó (mây, song ...)

  cái sàng

  kiện (vải ...)

  súc (giấy ...)

  * kỹ thuật

  bắt vít

  bó (mây song)

  bu lông

  bulông

  cái chốt

  cái móc nhỏ

  chốt khóa

  cửa

  cửa đóng bằng then

  đai ốc

  đinh móc

  đinh ốc

  đóng chốt

  đóng đinh

  gióng cửa

  khóa

  nắp

  mũi đột chốt

  sàng

  sét

  siết chặt bằng bulông

  van

  vặn bulông

  vít

  vít cấy

  vít siết chặt

  cơ khí & công trình:

  bắt bằng bulông

  trục nhỏ

  xây dựng:

  cài chốt

  chốt kiểu móc

  đóng cửa bằng then

  gỗ súc ngắn

  thân cây vừa đốn

  điện:

  tia sét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bolt

  a sliding bar in a breech-loading firearm that ejects an empty cartridge and replaces it and closes the breech

  the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key

  Synonyms: deadbolt

  a roll of cloth or wallpaper of a definite length

  a screw that screws into a nut to form a fastener

  a sudden abandonment (as from a political party)

  move or jump suddenly

  She bolted from her seat

  secure or lock with a bolt

  bolt the door

  Antonyms: unbolt

  swallow hastily

  make or roll into bolts

  bolt fabric

  Similar:

  thunderbolt: a discharge of lightning accompanied by thunder

  Synonyms: bolt of lightning

  dash: the act of moving with great haste

  he made a dash for the door

  abscond: run away; usually includes taking something or somebody along

  The thief made off with our silver

  the accountant absconded with the cash from the safe

  Synonyms: absquatulate, decamp, run off, go off, make off

  run off: leave suddenly and as if in a hurry

  The listeners bolted when he discussed his strange ideas

  When she started to tell silly stories, I ran out

  Synonyms: run out, bolt out, beetle off

  gobble: eat hastily without proper chewing

  Don't bolt your food!

  rigidly: in a rigid manner

  the body was rigidly erect

  he sat bolt upright

  Synonyms: stiffly

  bang: directly

  he ran bang into the pole

  ran slap into her

  Synonyms: slap, slapdash, smack