run off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

run off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm run off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của run off.

Từ điển Anh Việt

 • run off

  chạy trốn, tẩu thoát

  chảy đi (nước...)

  bỗng nhiên nói lạc đề, bỗng nhiên nói chệch sang vấn đề khác (trong khi nói chuyện...)

  cho (nước...) chảy đi; tháo (nước...) đi

  đọc một mạch, đọc làu làu (bài học thuộc lòng...)

  trật (đường ray...)

  to run off the rails: trật đường ray (xe lửa)

  (kỹ thuật) đồ (kim loại lỏng...) vào khuôn

  (thể dục,thể thao) vào chung kết để quyết định kết quả (sau khi thi loại, sau một trận hoà)

  the race will be run of on next Sunday: kỳ chung kết của cuộc chạy đua sẽ được tổ chức vào chủ nhật sau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • run off

  * kỹ thuật

  chảy ra

  dòng chảy

  làm trượt

  lưu lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • run off

  leave suddenly and as if in a hurry

  The listeners bolted when he discussed his strange ideas

  When she started to tell silly stories, I ran out

  Synonyms: run out, bolt, bolt out, beetle off

  decide (a contest or competition) by a runoff

  Similar:

  abscond: run away; usually includes taking something or somebody along

  The thief made off with our silver

  the accountant absconded with the cash from the safe

  Synonyms: bolt, absquatulate, decamp, go off, make off

  chase away: force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings

  Drive away potential burglars

  drive away bad thoughts

  dispel doubts

  The supermarket had to turn back many disappointed customers

  Synonyms: drive out, turn back, drive away, dispel, drive off

  elope: run away secretly with one's beloved

  The young couple eloped and got married in Las Vegas

  waste: run off as waste

  The water wastes back into the ocean

  photocopy: reproduce by xerography

  Synonyms: xerox