gobble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobble.

Từ điển Anh Việt

 • gobble

  /'gɔbl/

  * danh từ

  tiếng kêu gộp gộp (của gà tây)

  * nội động từ

  kêu gộp gộp (gà tây)

  * động từ

  ((thường) + up) ăn ngấu nghiến, nuốt lấy nuốt để

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gobble

  the characteristic sound made by a turkey cock

  eat hastily without proper chewing

  Don't bolt your food!

  Synonyms: bolt

  make a gurgling sound, characteristic of turkeys