bolted joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bolted joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bolted joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bolted joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bolted joint

  * kỹ thuật

  khớp nối bằng bu lông

  liên kết bu lông

  mối nối bulông

  xây dựng:

  mối liên kết bulông

  sự liên kết bulông