gobo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobo.

Từ điển Anh Việt

  • gobo

    * danh từ

    tấm che trong kịch, vô tuyến, phim để cho ánh sáng theo những hướng đã định

    tấm che tạp âm