goat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat.

Từ điển Anh Việt

 • goat

  /gout/

  * danh từ

  (động vật học) con dê

  người dâm dục, người dâm đãng, người có máu dê

  (Goat) (thiên văn học) cung Ma kết (trong hoàng đạo)

  to get somebody goat

  trêu gan (chọc tức) ai

  to play the giddy goat

  (xem) giddy

  to separate the sheep from the goats

  lấy tinh bỏ thô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goat

  any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns

  Synonyms: caprine animal

  Similar:

  butt: a victim of ridicule or pranks

  Synonyms: laughingstock, stooge

  capricorn: (astrology) a person who is born while the sun is in Capricorn

  capricorn: the tenth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about December 22 to January 19

  Synonyms: Capricorn the Goat