goatee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goatee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goatee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goatee.

Từ điển Anh Việt

  • goatee

    /gou'ti:/

    * danh từ

    chòm râu dê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goatee

    a small chin beard trimmed to a point; named for its resemblance to a goat's beard