goateed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goateed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goateed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goateed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goateed

    having a small pointed chin beard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).