goat herder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat herder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat herder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat herder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goat herder

    a person who tends a flock of goats

    Synonyms: goatherd

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).