goat antelope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat antelope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat antelope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat antelope.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goat antelope

    bovid related to goats but having antelope-like features: mountain goats; gorals; serows; chamois; gnu goats

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).