goat milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goat milk

    * kinh tế

    sữa dê