good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của good.

Từ điển Anh Việt

 • good

  /gud/

  * tính từ better, best

  tốt, hay, tuyệt

  very good!: rất tốt!, rất hay!, tuyệt

  a good friend: một người bạn tốt

  good men and true: những người tốt bụng và chân thật

  good conduct: hạnh kiểm tốt

  a good story: một câu chuyện hay

  good wine: rượu ngon

  good soil: đất tốt, đất màu mỡ

  a person of good family: một người xuất thân gia đình khá giả

  good to eat: ngon, ăn được

  tử tế, rộng lượng, thương người; có đức hạnh, ngoan

  to be good to someone: tốt bụng với ai, tử tế với ai

  how good of your!: anh tử tế quá!

  good boy: đứa bé ngoan

  tươi (cá)

  fish does not keep good in hot days: cá không giữ được tươi vào những ngày nóng bức

  tốt lành, trong lành, lành; có lợi

  doing exercies is good for the health: tập thể dục có lợi cho sức khoẻ

  cừ, giỏi, đảm đang, được việc

  a good teacher: giáo viên dạy giỏi

  a good worker: công nhân lành nghề, công nhân khéo

  a good wife: người vợ đảm đang

  vui vẻ, dễ chịu, thoải mái

  good news: tin mừng, tin vui, tin lành

  to have a good time

  được hưởng một thời gian vui thích

  a good joke: câu nói đùa vui nhộn

  hoàn toàn, triệt để; ra trò, nên thân

  to give somebody a good beating: đánh một trận nên thân

  đúng, phải

  it is good to help others: giúp mọi người là phải

  good! good!: được được!, phải đấy!

  tin cậy được; an toàn, chắc chắn; có giá trị

  good debts: món nợ chắc chắn sẽ trả

  a good reason: lý do tin được, lý do chính đáng

  khoẻ, khoẻ mạnh, đủ sức

  to be good for a ten-mile walk: đủ sức đi bộ mười dặm

  I feel good: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tôi cảm thấy khoẻ

  thân, nhà (dùng trong câu gọi)

  don't do it, my good friend!: (mỉa mai) đừng làm thế ông bạn ơi!

  how's your good man?: ông nhà có khoẻ không (thưa) bà?

  how's your good lady?: bà nhà có khoẻ không ông?

  khá nhiều, khá lớn, khá xa

  a good deal of money: khá nhiều tiền

  a good many people: khá nhiều người

  we've come a good long way: chúng tôi đã từ khá xa tới đây

  ít nhất là

  we've waited for your for a good hour: chúng tôi đợi anh ít nhất là một tiếng rồi

  as good as

  hầu như, coi như, gần như

  as good as dead: hầu như chết rồi

  the problem is as good as settled: vấn đề coi như đã được giải quyết

  to be as good as one's word: giữ lời hứa

  to do a good turn to

  giúp đỡ (ai)

  [as] good as pie

  rất tốt, rất ngoan

  [as] good as wheat

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất tốt, rất xứng đáng, rất thích hợp

  good day!

  chào (trong ngày); tạm biệt nhé!

  good morning!

  chào (buổi sáng)

  good afternoon!

  chào (buổi chiều)

  good evening!

  chào (buổi tối)

  good night!

  chúc ngủ ngon, tạm biệt nhé!

  good luck!

  chúc may mắn

  good money

  (thông tục) lương cao

  to have a good mind to do something

  có ý muốn làm cái gì

  in good spirits

  vui vẻ, phấn khởi, phấn chấn

  to make good

  thực hiện; giữ (lời hứa)

  to make good one's promise

  giữ lời hứa, làm đúng như lời hứa

  bù đắp lại; gỡ lại, đền, thay; sửa chữa

  to make good one's losses: bù lại những cái đã mất

  to make good the casualties: (quân sự) bổ sung cho số quân bị chết

  xác nhận, chứng thực

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm ăn phát đạt, thành công, tiến bộ

  to make good in a short time: phất trong một thời gian ngắn (nhà buôn)

  to make good at school: học tập tiến bộ ở trường (học sinh)

  to stand good

  vẫn còn giá trị; vẫn đúng

  to take something in good part

  (xem) part

  that's a good one (un)!

  (từ lóng) nói dối nghe được đấy! nói láo nghe được đấy!

  the good people

  các vị tiên

  * danh từ

  điều thiện, điều tốt, điều lành

  to do good: làm việc thiện, làm phúc

  to return good for evil: lấy ân báo oán

  lợi, lợi ích

  to be some good to: có lợi phần nào cho

  to work for the good of the people: làm việc vì lợi ích của nhân dân

  to do more harm than good: làm hại nhiều hơn lợi

  it will do you good to do physical exercises in the morning: tập thể dục buổi sáng có lợi cho anh

  what good is it?: điều ấy có lợi gì?

  điều đáng mong muốn, vật đáng mong muốn

  những người tốt, những người có đạo đức

  to be up to no good; to be after no good

  đang rắp tâm dở trò ma mãnh gì

  to come to good

  không đi đến đâu, không đạt kết quả gì, không làm nên trò trống gì

  for good [and all]

  mãi mãi, vĩnh viễn

  to stay here for good [and all]: ở lại đây mãi mãi

  to be gone for good: đi mãi mãi không bao giờ trở lại

  to refuse for good [and all]: nhất định từ chối, khăng khăng từ chối

  to the good

  được lâi, được lời

  to be 100dd to the good: được lời 100dd

  it's all to the good: càng hay, càng lời, càng tốt

 • good

  tốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • good

  benefit

  for your own good

  what's the good of worrying?

  moral excellence or admirableness

  there is much good to be found in people

  Synonyms: goodness

  Antonyms: evil, evilness

  that which is pleasing or valuable or useful

  weigh the good against the bad

  among the highest goods of all are happiness and self-realization

  Synonyms: goodness

  Antonyms: bad, badness

  having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified

  good news from the hospital

  a good report card

  when she was good she was very very good

  a good knife is one good for cutting

  this stump will make a good picnic table

  a good check

  a good joke

  a good exterior paint

  a good secretary

  a good dress for the office

  Antonyms: bad

  morally admirable

  Antonyms: evil

  agreeable or pleasing

  we all had a good time

  good manners

  of moral excellence

  a genuinely good person

  a just cause

  an upright and respectable man

  Synonyms: just, upright

  thorough

  had a good workout

  gave the house a good cleaning

  most suitable or right for a particular purpose

  a good time to plant tomatoes

  the right time to act

  the time is ripe for great sociological changes

  Synonyms: right, ripe

  resulting favorably

  it's a good thing that I wasn't there

  it is good that you stayed

  it is well that no one saw you

  all's well that ends well

  Synonyms: well

  capable of pleasing

  good looks

  appealing to the mind

  good music

  a serious book

  Synonyms: serious

  in excellent physical condition

  good teeth

  I still have one good leg

  a sound mind in a sound body

  Synonyms: sound

  tending to promote physical well-being; beneficial to health

  beneficial effects of a balanced diet

  a good night's sleep

  the salutary influence of pure air

  Synonyms: salutary

  not forged

  a good dollar bill

  Synonyms: honest

  not left to spoil

  the meat is still good

  Synonyms: undecomposed, unspoiled, unspoilt

  generally admired

  good taste

  Similar:

  commodity: articles of commerce

  Synonyms: trade good

  full: having the normally expected amount

  gives full measure

  gives good measure

  a good mile from here

  estimable: deserving of esteem and respect

  all respectable companies give guarantees

  ruined the family's good name

  Synonyms: honorable, respectable

  beneficial: promoting or enhancing well-being

  an arms limitation agreement beneficial to all countries

  the beneficial effects of a temperate climate

  the experience was good for her

  adept: having or showing knowledge and skill and aptitude

  adept in handicrafts

  an adept juggler

  an expert job

  a good mechanic

  a practiced marksman

  a proficient engineer

  a lesser-known but no less skillful composer

  the effect was achieved by skillful retouching

  Synonyms: expert, practiced, proficient, skillful, skilful

  dear: with or in a close or intimate relationship

  a good friend

  my sisters and brothers are near and dear

  Synonyms: near

  dependable: financially sound

  a good investment

  a secure investment

  Synonyms: safe, secure

  effective: exerting force or influence

  the law is effective immediately

  a warranty good for two years

  the law is already in effect (or in force)

  Synonyms: in effect, in force

  well: (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')

  the children behaved well

  a task well done

  the party went well

  he slept well

  a well-argued thesis

  a well-seasoned dish

  a well-planned party

  the baby can walk pretty good

  Antonyms: ill

  thoroughly: completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')

  he was soundly defeated

  we beat him good

  Synonyms: soundly