goodness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goodness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goodness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goodness.

Từ điển Anh Việt

 • goodness

  /'gudnis/

  * danh từ

  lòng tốt, tính tốt, lòng hào hiệp

  tính chất

  to extract all the goodness out of something: rút từ cái gì ra tất cả tinh chất

  ((thường) dùng như thán từ) ơn trời!

  for Goodness sake!: vì Chúa!

  thank Goodness!: cảm ơn Chúa!; nhờ Chúa!

  Goodness knows!: có trời biết!

 • goodness

  tính chất tốt

  g. of fit (thống kê) sự phù hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goodness

  Similar:

  good: that which is pleasing or valuable or useful

  weigh the good against the bad

  among the highest goods of all are happiness and self-realization

  Antonyms: bad, badness

  good: moral excellence or admirableness

  there is much good to be found in people

  Antonyms: evil, evilness