honest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honest.

Từ điển Anh Việt

 • honest

  /'ɔnist/

  * tính từ

  lương thiện

  an honest man: một người lương thiện

  trung thực, chân thật

  honest truth: sự thật trung thực, sự thật hoàn toàn

  kiếm được một cách lương thiện; chính đáng

  to turn (earn) an honest penny: làm ăn lương thiện

  thật, không giả mạo (đồ vật, hàng hoá...)

  (đùa và có ý kẻ cả) tốt, xứng đáng

  my honest friend: ông bạn tốt của tôi

  (từ cổ,nghĩa cổ) trong trắng, trinh tiết (đàn bà)

  honest Injun!

  xin hãy lấy danh dự mà thề!, xin thề là nói trung thực

  to make an honnest woman of someone

  cưới xin tử tế một người đàn bà sau khi đã chung chạ với nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • honest

  not disposed to cheat or defraud; not deceptive or fraudulent

  honest lawyers

  honest reporting

  Synonyms: honorable

  Antonyms: dishonest

  without dissimulation; frank

  my honest opinion

  without pretensions

  worked at an honest trade

  good honest food

  marked by truth

  gave honest answers

  honest reporting

  gained or earned without cheating or stealing

  an honest wage

  an fair penny

  Synonyms: fair

  Similar:

  dependable: worthy of being depended on

  a dependable worker

  an honest working stiff

  a reliable sourcSFLe of information

  he was true to his word

  I would be true for there are those who trust me

  Synonyms: reliable, true

  good: not forged

  a good dollar bill