honest-to-god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honest-to-god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honest-to-god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honest-to-god.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • honest-to-god

  (used informally especially for emphasis)

  a real honest-to-god live cowboy

  had us a high old time

  went upriver to look at a sure-enough fish wheel

  Synonyms: honest-to-goodness, old, sure-enough

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).