honestly significant difference (hsd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honestly significant difference (hsd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honestly significant difference (hsd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honestly significant difference (hsd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • honestly significant difference (hsd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chênh lệch đáng kể