fair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fair.

Từ điển Anh Việt

 • fair

  /feə/

  * danh từ

  hội chợ, chợ phiên

  to come a day before (after) the fair

  (xem) day

  vanity fair

  hội chợ phù hoa

  * tính từ

  phải, đúng, hợp lý, không thiên vị, công bằng, ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận

  a fair judge: quan toà công bằng

  by fair means: bằng phương tiện chính đáng; ngay thẳng, không gian lận

  fair play: lối chơi ngay thẳng (trong cuộc đấu); (nghĩa bóng) cách xử sự công bằng, cách xử sự ngay thẳng

  khá, khá tốt, đầy hứa hẹn; thuận lợi, thông đồng bén giọt

  fair weather: thời tiết tốt

  đẹp

  the fair sex: phái đẹp, giới phụ nữ

  nhiều, thừa thãi, khá lớn

  a fair heritage: một di sản khá lớn

  có vẻ đúng, có vẻ xuôi tai; khéo

  a fair argument: lý lẽ nghe có vẻ đúng

  fair words: những lời nói khéo

  vàng hoe (tóc); trắng (da)

  fair hair: tóc vàng hoe

  trong sạch

  fair water: nước trong

  fair fame: thanh danh

  to bid fair

  (xem) bid

  a fair field and no favour

  cuộc giao tranh không bên nào ở thế lợi hơn bên nào; cuộc giao tranh với lực lượng cân bằng không ai chấp ai

  fair to middling

  (thông tục) kha khá, tàm tạm (sức khoẻ...)

  * phó từ

  ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận

  to play fair: chơi ngay thẳng, chơi không gian lận

  to fight fair: đánh đúng quy tắc, đánh đúng luật (quyền Anh...)

  đúng, trúng, tốt

  to fall fair: rơi trúng, rơi gọn, rơi tõm (vào...)

  to strike fair in the face: đánh trúng vào mặt

  lịch sự, lễ phép

  to speak someone fair: nói năng lịch sự với ai

  vào bản sạch

  to write out fair: chép vào bản sạch

  * nội động từ

  trở nên đẹp (thời tiết)

  * ngoại động từ

  viết vào bản sạch, viết lại cho sạch

  ghép vào bằng mặt, ghép cho phẳng, ghép cho đều (những phiến gỗ đóng tàu...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fair

  * kinh tế

  chợ phiên

  công bình (công bằng)

  hội chợ

  hội chợ triển lãm

  hội chợ từ thiện

  lễ hội

  * kỹ thuật

  làm nhẵn

  làm phẳng

  xây dựng:

  công bằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fair

  gathering of producers to promote business

  world fair

  trade fair

  book fair

  a competitive exhibition of farm products

  she won a blue ribbon for her baking at the county fair

  join so that the external surfaces blend smoothly

  free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

  a fair referee

  fair deal

  on a fair footing

  a fair fight

  by fair means or foul

  Synonyms: just

  Antonyms: unfair

  not excessive or extreme

  a fairish income

  reasonable prices

  Synonyms: fairish, reasonable

  (of a baseball) hit between the foul lines

  he hit a fair ball over the third base bag

  Antonyms: foul

  attractively feminine

  the fair sex

  free of clouds or rain

  today will be fair and warm

  (used of hair or skin) pale or light-colored;

  a fair complexion

  Synonyms: fairish

  Similar:

  carnival: a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc.

  Synonyms: funfair

  bazaar: a sale of miscellany; often for charity

  the church bazaar

  bonny: very pleasing to the eye

  my bonny lass

  there's a bonny bay beyond

  a comely face

  young fair maidens

  Synonyms: bonnie, comely, sightly

  average: lacking exceptional quality or ability

  a novel of average merit

  only a fair performance of the sonata

  in fair health

  the caliber of the students has gone from mediocre to above average

  the performance was middling at best

  Synonyms: mediocre, middling

  clean: (of a manuscript) having few alterations or corrections

  fair copy

  a clean manuscript

  honest: gained or earned without cheating or stealing

  an honest wage

  an fair penny

  fairly: in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating

  they played fairly

  Synonyms: clean

  Antonyms: unfairly

  fairly: without favoring one party, in a fair evenhanded manner

  deal fairly with one another

  Synonyms: evenhandedly